رفتن به محتوای اصلی

از خرید املاک مصادرەای خودداری کنید

از خرید املاک مصادرەای خودداری کنید
اطلاعیە آواتودی
posted onJuly 1, 2018
noدیدگاه

 

طبق اسنادی کە بە آواتودی رسیدە، جمهوری اسلامی می کوشد برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی، برخی از ویلاها و خانەهای مصادرەای تعدادی از مسئولین کنونی و سابق همانند محمد خاتمی، علی لاریجانی، صادق لاریجانی، محمد جعفری و ..... بە فروش گذاشتە شود.

بنابراین خبر در روزهای آیندە تعدادی از ویلاهای مصادرەای کە سند مالکیت آنها توسط جمهوری اسلامی برای غاصبین صادر شدە، بە فروش می رسند. این املاک و ویلاهای غصبی و مصادرەای ممکن است زیر قیمت روز باشند. از خرید املاک مصادرەای خودداری کنید. زیرا وضعیت کشور بە گونەای است کە در چند ماه آیندە ویلاهای مصادرەای و اشغال شدە بە صاحبان اصلیشان برگرداندە می شود.