رفتن به محتوای اصلی

کمپین سرنگونی جمهوری اسلامی

کمپین سرنگونی جمهوری اسلامی
posted onJune 19, 2018
noدیدگاه

 

آری برای تغییر نظام ایران

 

نە بە مذاکرە با حکومت حامی تروریزم

 

دولت پرزيدنت دونالد ترامپ در قبال سیاستهای بی ثبات کنندە جمهوری اسلامی در خاورمیانە و جهان، رویکرد مناسب و قابل تحسینی اتخاذ کردە است.

افزایش فشارهای هوشمند بە حکومت ایران میتواند بە دهها میلیون شهروند ایرانی خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی فرصت بدهد تا تلاش برای دستیابی بە آزادی، دمکراسی و رفاه اجتماعی و اقتصادی را افزایش بدهند. در چنین شرایطی کە جمهوری اسلامی تضعیف شدە، نباید فرصت وقت کشی داشتە باشد. حکومت ایران در ٣٩ سال گذشتە ثابت کردە کە غیر قابل اصلاح است و بە حمایت از تروریزم در سطح بین المللی و سرکوب مردم ایران در داخل کشور ادامە میدهد.

امضا کنندگان این کمپین ضمن تشکر و قدردانی از سیاست رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران، خواهان حمایت از شهروندان ایرانی برای تغییر نظام حاکم بر ایران و رد درخواست مذاکرە با جمھوری اسلامی هستند.

 

لینک کمپین سرنگونی جمهوری اسلامی