رفتن به محتوای اصلی

مافیای صنعت دارو در ایران

مافیای صنعت دارو در ایران
posted onApril 14, 2021
noدیدگاه

آواتودی تهران: صبح امروز داروسازان سراسر کشور در اعتراض بە فساد گستردە و انحصار انجمن داروسازان مقابل مجلس نظام تجمع کردند.

انجمن داروسازن ایران کە متشکل از صاحبان کارخانە های داروسازی و داروخانە ها هستند بە جای اینکە نمایندە داروسازان کشور و بازتاب دهنده مشکلات آنها باشد عملا بە اهرم ظلم نعلیە این قشر از جامعە تبدیل شدە است. 

حقوق کمتر برای داروسازها و سود بیشتر برای خود

یکی از وظایف انجمن داروسازان پیشنهاد حقوق مسئولان فنی داروخانە ها هستند اما با مبالغ ناچیز پیشنهادی، هم در روند کار دکترهای دارو ساز تاخیر ایجاد می کنند و هم در خلال این تاخیر، گماشتە های خود را در داروخانەها منصوب می کنند. پس بیشتر داروسازن کشور عملا کارمند اعضای این انجمن می شوند هرچە حقوق کمتری دریافت کنند بیشتر بە نفع انجمن داروسازن است. 

یکی از داروسازان کشور بە شرط محفوظ ماندن نامش در اینبارە بە آواتودی گفت: انجمن داروسازان تعیین کنندە حقوق مدیران فنی نیست و تنها حق پیشنهاد دادن دارد، اما زمانیکە خود آنها امتیاز بیشتر داروخانە ها را در اختیار دارند با پیشنهاد حقوق های کم و ناچیز عملا از داروسازان شاغل در داروخانە ها بیگاری می کشند.  زمانیکە هم مدیران فنی درخواست حقوق بیشتر می کنند صاحبان این داروخانە ها می گویند کە آنها بر اساس نرخ پیشنهای انجمن حقوق می دهند. 

مافیای خرید و فروش امتیاز داروخانە ها و کارخانە های داروسازی 

اعضای انجمن داروسازن ایران با تبانی با فرماندهان سپاە پاسداران و دیگر مقامات نظام آخوندی بسیاری از داروخانە ها و کارخانە های دارو سازی کشور را خریداری و بە نام خود ثبت کردەاند. 

پروسە خرید امتیاز داروخانە هم بستە بە شهر و منطقە از ١٠ سال تا ٢٠ سال طول می کشد یا اینکە داروسازان برای خرید این امیتاز باید ٣ تا ٥ میلیارد تومان پول پرداخت کنند. 

اکثر صاحبان داروخانە های کشور خود داروساز نیستند بلکە بە واسطە اعضای انجمن داروسازان و فرماندهان سپاە پاسداران و با نام یک دکتر داروساز امتیاز این داروخانە ها را خریدەاند کە اصطلاحا بە آنها 'پراتیک' می گویند.

طبق تحقیقات میدانی آواتودی در حال حاضر ٧٠ تا ٧٥ درصد داروخانە های تهران متعلق بە پراتیک ها هستند.  امتیاز واردات دارو و کارخانەهای داروسازی  هم  کە همگی فقط متعلق بە فرماندهان سپاە پاسداران و مقامات نظام هستند، بماند.

کمبود یا احتکار و فروش دارو در بازار سیاە؟!

تسخیر داروخانەهای کشور توسط اعضای انجمن داروسازان و فرماندهان سپاە پاسداران و یا افراد وابستە بە آنها راە را هم برای احتکار و فروش دارو با چند برابر قیمت در بازار سیاە خوش کردە است. 

بیشتر این داروخانە ها بە بهانە نبود، داروهای خاص و گران قیمت را بە بیماران نمی فروشند، بلکە از طریق دلال های خود آنها را در بازار سیاە بە چند برابر قیمت می فروشند. 

بە گفتە یکی از مدیران فنی "این فساد گستردە سپاە پاسداران و انجمن داروسازان مردم را نسبت بە داروخانە ها و داروسازان واقعی هم بدبین کردە، در حالیکە کم نیستند افراد شرافتمندی کە هدف آنها خدمت بە مردم است."

مافیای صنعت دارو در ایران

خواستە داروسازان

تغییر ساختار انجمن داروسازان. بدین ترتیب کە اعضای این انجمن را خود داروسازان انتخاب کنند و این اعضا در پروسە پیشنهاد حقوق مدیران فنی دخالت نداشتە باشند.

خارج کردن تاسیس داروخانە از انحصار افراد خاص و همچنین حذف پراتیک ها از داروخانەهای کشور.