رفتن به محتوای اصلی

سال گذشتە میلادی بیش از ٧٠٠ هزار افغانی ایران را ترک کردەاند

سال گذشتە میلادی بیش از ٧٠٠ هزار افغانی ایران را ترک کردەاند
سال گذشتە میلادی بیش از ٧٠٠ هزار افغانی ایران را ترک کردەاند
posted onDecember 5, 2018
noدیدگاه

سازمان جهانی مهاجرت (IOM) در گزارشی اعلام کرد کە با بدتر شدن شرایط اقتصادی ایران بیش از ٧٠٠ هزار مهاجر افغانی کە برای یافتن کار بە ایران رفتەاند در سال گذشتە میلادی بە افغانستان بازگشتەاند.

طبق این گزارش، تا ابتدای ماە دسامبر ٢٠١٨، نزدیک بە ٧٢٥،٣٢٥ مهاجر افغانی از پاکستان و ایران بە کشورشان بازگشتەاند. ٧٢١،٦٣٣ نفر از این تعداد از ایران بە افغانستان بازگشتەاند.

این گزارش می افزاید کە بحران شدید اقتصادی موجود در ایران و بخصوص افت شدید نرخ ارز این کشور از دلایل بازگشت جویندگان کار افغانی در ایران است.

پس از خروج آمریکا از توافق هستەای سال ٩٤ ایران و کشورهای ١+٥ موسوم بە برجام و وضع تحریمهای نفتی و اقتصادی جدید علیە جمهوری اسلامی، اکنون ایران با بحران اقتصادی بی سابقەای مواجە شدە است.

بیشتر شرکتهای خارجی از ترس تحریمهای آمریکا ایران را ترک کردە و هر روز بر شمار تولید کنندگان داخلی کە ورشکستە میشوند افزودە میشود.