رفتن به محتوای اصلی

اتحادیە اروپا در پی تحریم اقتصادی افراد وابستە بە جمهوری اسلامی

اتحادیە اروپا در پی تحریم اقتصادی افراد وابستە بە جمهوری اسلامی
AvaToday caption
posted onNovember 19, 2018
noدیدگاه

وزیران خارجە کشورهای عضو اتحادیە اروپا روز دوشنبە در بروکسل توافق کردند کە افراد وابستە بە جمهوری اسلامی را کە در اقدامات اخیر تروریستی در فرانسە و دانمارک دست داشتە اند تحت تحریمهای اقتصادی قرار بدهند.

بنا بە گزارش رویترز هنوز وزیران خارجە کشورهای عضو اتحادیە اروپا بر روی هیچ نام مشخصی بە توافق نرسیدەاند، اما همگی متفق هستند کە افراد جمهوری اسلامی را کە با ترورهای نافرجام فرانسە و دانمارک در ارتباط بودەاند تحت تحریم قرار بدهند.

سازمان اطلاعات دانمارک هشتم آبان اعلام کرد کە با همکاری سازمانهای اطلاعاتی سوئد و نروژ یک فرد نروژی ایرانی الاصل را بە اتهام تلاش برای ترور فعالیین سیاسی عرب در خاک دانمارک دستگیر کردە اند.

چند ماە پیش نیز پلیس بلژیک دو عامل وزارت اطلاعات را بە اتهام تلاش برای بمب گذاری در جلسە سازمان مجاهدین خلق در پاریس دستگیر کرد.