Skip to main content

بازاریابی شبکەای یا طرح اختلاس؟

عضو اطلاعات سپاه درصدد کلاهبرداری، مردم هوشیار باشند.
عضو اطلاعات سپاه درصدد کلاهبرداری، مردم هوشیار باشند.
posted onFebruary 24, 2019
nocomment

فردی بنام مجتبی منوچهری با همکاری و سهم دهی بە عناصر اطلاعات سپاه بیت المقدس کردستان تحت عنوان توسعە صنایع دستی ایرانی، بازاریابی شبکەای راه اندازی کردە است. مجتبی منوچهری با همکاری پشت پردە سپاه بیت المقدس و استخدام یک تیم کاری در شهرهای مختلف و بویژە مناطق مرزی ایران بە مردم گفتە است در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، با توسعە صنایع دستی و صادرات آنها با یک تیر دو نشان را زدە و علاوە بر درآمدزایی برای مردم، وضعیت کشور را هم بهبود می بخشند. هر فردی جهت مشارکت در این بازاریابی شبکەای لازم است از ٥٠٠ هزار تا یک میلیون و پانصد هزار تومان صنایع دستی خریداری کند و سپس ٢ نفر را جذب کند و بدنبال آنکە دو فرد دیگر را جذب کرد، درصدی از سود ( پورسانت) بە او تعلق می گیرد.

مجتبی منوچهری ادعا کردە کە سهامدار شرکت مس ایران است و نگرانی از مشارکت مردم در پروژە وجود ندارد.

طبق گزارش رسیدە بە آواتودی مجتبی منوچهری یک کلاهبردار حرفەای و همدست با اطلاعات سپاه بیت المقدس است و پس از جمع آوری پول مردم همانند همە موارد قبلی ورشکست می شود.

مردم مناطق شهرهای مختلف و بویژە مناطق مرزی مواظب این کلاهبردار حرفەای باشند.