بازبدە بۆ ناوەڕۆکی سەرەکی

 کابوس بایکوت انتخابات نمایشی نظام از هم اکنون سپاە تروریستی پاسداران را وارد معرکە کردە!

avatoday
posted onApril 14, 2021
noبۆچوون

آواتودی بیجار:  بایکوت نام نویسی مردم برای شورای روستاها در بیجار سپاە پاسداران را مجبور بە واکنش کردە و با زور و تهدید می خواهند مردم را برای کاندیداتوری ثبت نام کنند.  

طبق گزارش رسیدە در بیش از ١٥٠ روستای این شهرستان در استان کردستان هنوز هیچ شخصی برای انتخابات شورای این روستاها ثبت نام نکردە است.  

پیشتر یکی از شرایط کاندیداتوری برای شورای روستاها داشتن مدرک حداقل دیپلم بود کە سپاە پاسداران این شرط را هم حذف کرد، اما باز هم کسی کاندید نشد. 

سپاە پاسداران حتی گفتە است: هر شخصی کاندید می شود اشکال ندارد، فقط شمارە ملی خود را بفرستید ما خود مراحل ثبت نام را انجام می دهیم.

پس از بایکوت گستردە مردم اکنون سپاە پاسداران با پیام های تهدید آمیز سعی در کاندید کردن بە زور مردم این روستاها را دارد.  

انتخابات شورای شهر و روستاها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری نظام در خرداد ما برگزار می شود.