رفتن به محتوای اصلی

آواتودی اختصاصی: تجاوز نمایندە خامنەای بە دختر بچە یازدە سالە در هزارخانی سنقر کلیایی کرمانشاه

تجاوز نمایندە خامنەای بە دختر بچە یازدە سالە در هزارخانی سنقر کلیایی کرمانشاه
posted onAugust 24, 2019
noدیدگاه

آخوند علی فدایی امام جماعت روستای هزار خانی علیا از توابع شهرستان سنقر کلیایی استان کرمانشاه تحت عنوان تدریس قرآن در خانە عالم روستا، دختر بچە یازدە سالە (نام نزد آواتودی محفوظ) را مورد تجاوز جنسی قرار دادە است. این دختر بچە قربانی و یتیم سال گذشتە پدرش را در تصادف از دست دادە است.

دختر بچە یازدە سالە پس از تجاوز جنسی آخوند علی فدایی، موضوع را بە مادرش می گوید. مادر دختر بچە بە فرمانداری سنقر کلیایی مراجعە کردە ولی فرمانداری فاسد شهرستان با حمایت از نمایندە خامنەای، از مادر دختر بچە خواستە است سکوت کند و موضوع را رسانەای نکند تا بە او در ازای این تجاوز پول بدهند.
مردم شرافتمند روستای هزارخانی منزل آخوند علی فدایی را آتش زدەاند و این آخوند توسط ماموران سپاه پاسداران متواری و اکنون مخفی شدە است.
مردم کُردستان مبلغین دینی حکومتی را از روستاها و شهرهایشان اخراج کنند و تحت هیچ عنوان کودکان و نوجوانان خود را بە کلاسهای قرآن نفرستند. سعید طوسی یک پدیدە جمهوری اسلامی است کە در سراسر کشور پخش و توزیع شدە است.
آواتودی از مردم کُرد و سراسر کشور می خواهد در هر نقطەای آخوند علی فدایی را دیدند، فوری بە آواتودی گزارش بدهند. سربازان گمنام میهن برای مجازات این آخوند متجاوز کە توسط سپاه پاسداران و ادارە اطلاعات حمایت می شود، ابراز آمادگی کردەاند.