رفتن به محتوای اصلی

دولت ترکیە حامی اصلی داعش!

دولت ترکیە حامی اصلی داعش!
اردوغان ترکیە را بە پرتگاه سقوط میبرد!؟
posted onMay 2, 2019
noدیدگاه

دادگاە استرالیا چهارشنبە ١١ اردیبهشت، خالید خیاط از اعضای گروە تروریستی داعش را کە سال ٢٠١٧ بە اتهام تلاش برای بمبگذاری هواپیمای الاتحاد دستگیر شدە بود گناهکار شناخت.
پس از اعلام رای دادگاە، پلیس استرالیا جزئیات تازەای از نقشە خالد خیاط و برادرانش برای منفجر کردن هواپیمای الاتحاد کە با ٤٠٠ سرنشین از سیدنی عازم دبی بود را منتشر کرد. 
طبق گفتە پلیس استرالیا، خالد خیاط، ٥١ سالە و لبنانی الاصل با دستور برادرش طارق کە از فرماندهان داعش در عراق بود مواد منفجرە را در داخل یک چرخ گوشت در چمدان دیگر برادرش محمود بدون اطلاع او جاسازی کردە بود. 
مواد منفجرە نیز چند ماە پیش از روز دستگیری خالد خیاط، توسط هواپیمای کارگو از ترکیە بە سیدنی فرستادە شدە بود. 
ترکیە بارها بە حمایت از گروههای تروریستی متهم شدە است. آواتودی اسفند ٩٧ جزئیات همکاری سازمان اطلاعات ترکیە (میت) با ابو بنات از اعضای یکی از گرههای تندرو جهادی در سوریە را منتشر کرد.