رفتن به محتوای اصلی

جمهوری اسلامی با تحریمها تغییر رفتار نمیدهد!

ارسال سلاح و تجهیزات ایران بە سوریە کماکان ادامە دارد.
ارسال سلاح و تجهیزات ایران بە سوریە کماکان ادامە دارد.
posted onOctober 31, 2018
noدیدگاه

آواتودی نخستین رسانە ای بود کە خبر ارسال سلاح و تجهیزات نظامی ایران توسط هواپیماهای شرکت ماهان ایر بە سوریە را افشا کرد، اکنون سپاه پاسداران از افشای این خبر از طریق ایران ایرتور محمولەهای تسلیحاتی خود را بە دمشق منتقل میکند.

آواتودی بە اسنادی دست یافتە کە نشان میدهد هواپیمای ایرباس ٣٠٠ سری ٦٠٠ با رجیستر EP-MNN از هواپیمایی ماهان بە شرکت هواپیمایی ایران ایرتور واگذار شدە است و پرواز مخفی محمولەهای سلاح از مشهد بە دمشق اکنون توسط ایران ایرتور انجام می شود.

بنابراین اسناد محرمانە، هواپیمایی ماهان قصد دارد ٤ فروند ایرباس دیگر را بە ایران ایرتور واگذار کند و این تغییرات با هدف دور زدن تحریم ها و ادامە ارسال سلاح بە سوریە انجام شدە است.

EP-MNN  قرار بود بە هواپیمایی سوریە واگذار شود، ولی پس از فاش شدن ماجرا قراردادهای ماهان با EP-MNS کە پیشتر بالهای آنرا بریدە بودند، آتش گرفت و نیروهای امنیتی کە گمان می بردند یک عملیات ضد حکومتی انجام شدە، محوطە آشیانە ماهان را اشغال کردند.

روز شنبە ٥ آبان ٩٧ در تازەترین مورد ارسال سلاح یک فروند هواپیمای فارس ایر در قشم حامل تسلیحات نظامی و قطعات موشکی از فرودگاه خمینی تهران بە مقصد دمشق پرواز کرد.

پس از عملیات موشکی و هوایی اسرائیل علیە مواضع سپاه پاسداران و حزب اللە لبنان در سوریە، جمهوری اسلامی روشهای ارسال تسلیحات و قطعات موشکی بە سوریە را تغییر دادە است.

پس از افشا شدن ارسال سلاح و تجهیزات نظامی ایران توسط هواپیماهای شرکت ماهان ایر بە سوریە، اکنون سپاه پاسداران از طریق ایرتور محمولەهای تسلیحاتی خود را بە دمشق منتقل میکند.