رفتن به محتوای اصلی

اعزام نیروهای ویژە سپاه پاسداران از شاه آباد بە کرمانشاه!

اعزام نیروهای ویژە سپاه پاسداران از شاه آباد بە کرمانشاه!
posted onOctober 25, 2018
noدیدگاه

روز پنجشنبە سوم آبان ١٣٩٧، سپاه پاسداران نیروهای قابل توجهی را از شاه آباد بە کرمانشاه اعزام کردند. بە گفتە خبرنگار آواتودی خودروهای سیاه رنگ سپاه حامل تجهیزات و تسلیحات نظامی بودند کە پس از کرمانشاه، توسط تریلی هایی با پلاک شخصی بار زدە شدە و از طریق مرز باشماخ مریوان در کردستان ایران بە اقلیم کردستان عراق منتقل شدند.

درحالیکە هر خودرو و کامیونی حین عبور از مرز باشماخ کردستان باید در باسکول وزن کشی شود، اجازە ندادند این تریلی ها کە بالغ بر ٢٠ دستگاه بودند و توسط نیروهای اطلاعاتی بازرسی می شدند بازرسی شوند. اتحادیە میهنی کردستان دربارە این محمولەهای سلاح خبری منتشر نکردە است.