رفتن به محتوای اصلی

کشورهای خلیج فارس هم بە تحریم های آمریکا علیە جمهوری اسلامی پیوستند

کشورهای خلیج فارس هم بە تحریم های آمریکا علیە جمهوری اسلامی پیوستند
posted onOctober 30, 2019
noدیدگاه

 

وزارت خزانە داری آمریکا امروز چهارشنبە، ٨ آبان اعلام کرد کە کشورهای اعضای مرکز مقابلە با حمایت مالی تروریسم هم بە تحریم های آمریکا علیە ٢٥ نهاد، بانک واشخاص جمهوری اسلامی پیوستەاند. این کشورها عبارتند از: بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات و عربستان سعودی.  

تمام این تحریم ها پیشتر توسط آمریکا علیە سپاە پاسداران جمهوری اسلامی وضح شدە بودند، اما امروز و پس از سفر استیو منوشن، وزیر خزانە داری آمریکا، کشورهای خلیج فارس نیز بە این تحریم ها پیوەستەاند.  

بر اساس بیانیە وزارت خارجە آمریکا، اقدام امروز، بزرگترین تحریم مشترک مرکز مقابلە با حمایت مالی تروریسم است. هدف این تحریم ها، اشخاص، سازمانها و بانکهایی است کە ازسپاە پاسداران و گروەهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقە و بویژە بسیج حمایت مالی می کنند.  
در بیانیە وزارت خزانە داری آمریکا همچنن آمدە است: سپاە پاسداران و سپاە قدس بە دلیل حمایت از تروریسم و ایجاد گروەهای تروریستی در خاورمیانە و سازمان بسیج هم بدلیل سرکوب معترضان ایران از در اعتراضات سال ٨٨ و جذب نیرو برای برای سپاە با هدف اعزام بە سوریە، پیشتر توسط آمریکا تحریم شدە اند.  

لیست تحریم شدگان:

سپاە پاسداران، سپاە قدس، بسیج، بنیاد تعاون بسیج، بانک مهر اقتصاد، بانک ملت، شرکت سرمایە گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، شرکت سرمایە گذاری تدبیر گران آتیە، شرکت ساحل نگین رویال، شرکت سرمایە گذاری مهر اقتصاد، شرکت مهندسی تکنوتار، شرکت سرمایە گذاری تکتار، شرکت تراکتور سازی ایران، شرکت توسعە معادن روی ایران، شرکت تولید روی بندر عباس، شرکت روی قشم، شرکت تولید اسید زنجان، شرکت کاتالیز شیمیایی فارس، فولاد مبارکە اصفهان، شرکت سرمایە گذاری اندیشە محوران، بانک پارسیان، سینا وگروە (خودرو سازی) بهمن.