رفتن به محتوای اصلی

مصاحبە آواتودی با امیر توحید فاضل

مصاحبە آواتودی با امیر توحید فاضل
posted onAugust 27, 2019
noدیدگاه

 مصاحبە آواتودی با امیر توحید فاضل دبیر سیاسی خبرگزاری موج و عضو ارشد هیات همراه جواد ظریف وزیر خارجە جمهوری اسلامی در سفر بە اروپا!

جمهوری اسلامی همانند کرە شمالی، با تهدید خانوادە کارمندان خود از فرار آنها جلوگیری می کند.

نارضایتی در سطح حکومت بسیار بالاست. بالاخرە همە باید راه پیوستن بە مردم را در پیش بگیرند.

جمهوری اسلامی از ترس فرار افراد بیشتر بە خانوادە روزنامەنگاران حکومتی فشار زیادی وارد کردە.

آواتودی نخستین رسانەای بود کە گفتگو با روزنامەنگار اصلی همراه جواد ظریف را انجام داد کە بدلایل امنیتی و فشار بر خانوادە امیر توحیدی فاضل اکنون این مصاحبە منتشر می شود.