رفتن به محتوای اصلی

گسترش کمپین "نە بە کنسرتهای غیر کردی" و استقبال از آن در شهرهای کرد نشین

گسترش کمپین "نە بە کنسرتهای غیر کردی" و استقبال از آن در شهرهای کرد نشین
این کمپین در اعتراض بە سرکوب فعالییتهای فرهنگی توسط جمهوری اسلامی راەاندازی شد.
posted onJuly 28, 2018
noدیدگاه

 

فعالیین ادبی شهرهای کردنشین ایران در اعتراض بە سرکوب فعالیتهای فرهنگی از سوی نهادهای امنیتی روز دوشنبە ٢٥ تیر کمپین "نە بە کنسرتهای غیر کردی" را راه اندازی کردند.

 

یکی از سازماندهنگان این کمپین بە آواتودی گفت: این کمین در اعتراض بە سرکوب هرنوع فعالییت فرهنگی و ادبی در مناطق کردنشین راە اندازی شدە است، چرا ما کردها نباید اجازە داشتە باشیم کە در شهرهایمان فعالیت فرهنگی داشتە باشیم؟ در صورتیکە هنرمندان فارس هر ماه چند کنسرت در شهرهای کردنشین برگزار می کنند.

 

سازماندهندگان این کمپین یکی از اصلی ترین فعالییتهای کمپین را درخواست از هنرمندان برای لغو کنسرتهایشان در شهرهای کردنشین عنوان می کنند کە برخی از هنرمندان بە این درخواستها جواب مثبت دادەاند و برخی هم جواب منفی.

 

مجید خراطها از اولین کسانی بود کە پس از چند بار، بە درخواست این کمپین جواب مثبت داد و کنسرت خود را کە قرار بود در شهر ایوان استان ایلام برگزار شود لغو کرد.

گسترش کمپین "نە بە کنسرتهای غیر کردی" و استقبال از آن در شهرهای کرد نشین

مسیح، آرش و امید حاجیلی نیز از جملە کسانی بودند کە بە درخواست کمپین "نە بە کنسرتهای غیر کردی" یا توجە نکردند و یا اینکە جواب منفی دادند.  

 

این کمپین ضمن دیدار با تهیە کنندەهای کنسرتها از آنها درخواست کردەاند کە بە خوانندەهای کرد نیز توجە کنند و برای برگزاری کنسرت آنها هم پیشقدم شوند

 

برگزار کنندگان این کمپین "با شعار چراغی کە بە خانە رواست بە مسجد حرام است" همچنین از مردم مناطق کرد نشین میخواهند کە فرهنگ و ادب خود را نیز ارج بنهند و اهمیت بیشتری برای آن قائل شوند کە "این امر با بایکوت کردن کنسرت هنرمندان غیر کرد در مناطق کرد نشین امکان پذیر است، بدلیل اینکە طی چند سال گذشتە جمهوری اسلامی در تلاش است تا زبان و فرهنگ مناطق کردنشین را نابود کند."

 

فعالیین کمپین از شهر کرمانشاە بعنوان نمونە بارز فعالییتهای ضد فرهنگی جمهوری اسلامی علیە کردها یاد میکنند و معتقدند "جمهوری اسلامی تا حد زیادی موفق شدە احساس ملی گرایی مردم کرد را در این شهر از بین ببرد و زبان خودساختەی فارسی - کرمانشاهی را جایگزین زبان کلهری کند."

 

همایش ادبی 'خویندەوان' در ایلام بە رغم مجوز قانونی، ٤٨ ساعت پیش از برگزاری روز پنج شنبە 14 تیر توسط نیروهای اطلاعات سپاە لغو شد و بسیاری از برگزارکنندگان این همایش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.