رفتن به محتوای اصلی

مالباختگان پدیدە شاندیز قربانی فساد دولتی

مالباختگان پدیدە شاندیز قربانی فساد دولتی
علم الهدی پدر خواندە فساد و کلاهبرداری در مشهد
posted onMay 2, 2019
noدیدگاه

روز پنجشنبە ١٢ اردیبهشت ١٣٩٨ گروهی از مالباختگان سرمایەگذاری در پدیدە شاندیز در مقابل استانداری مشهد تجمع کردە و با سردادن شعارهایی خواهان رسیدگی بە پروندە شاندیز شدند.

مقامات دولتی بجای پاسخ، نیروهای یگان ویژە را برای سرکوب بە محل فرستادند و با گاز اشک آور پاسخ برحق سهامداران پدیدە را دادند.

شرکت توسعە بین المللی صنعت گردشگری پدیدە شاندیز با مدیرعاملی محسن پهلوان در سال ١٣٨٤ پروژە ساخت بزرگترین مجموعە گردشگری را شروع کرد و سپس اقدام بە جذب مشارکت و سرمایەگذاری مردم در قالب فروش یک و نیم میلیارد سهام کرد.

شاخص رشد سهام پروژە شاندیز از آبان ٨٨ تا شهریور ١٣٩٠ رشد ٥٠ درصدی را تجربە کرد و افزایش بهای سهام پدیدە روبە رشد بود،

بە نحویکە باعث شد نهادهای حکومتی در فکر تسخیر و مشارکت ناعادلانە در این پروژە بزرگ باشند. تا اینکە طرح تسخیر پروژە با سخنان احمد علم الهدی امام جمعە مشهد مبنی بر اینکە باید از کنسرت در پدیدە جلوگیری کرد و کسانیکە دنبال شادی هستند بە مشهد نیایند، کلید خورد.

صادقی داماد علم الهدی و دادستان وقت مشهد از یکطرف و نهادهای فاسد دولتی از طرف دیگر هر یک بە نوعی وارد پروژە پدیدە شدند و با ایجاد موانع بە ظاهر قانونی پروژە را مختل کردند. اکنون سرمایەگذاران پدیدە شاندیز جلوگیری نهادهای حکومتی و دولتی از تسهیلات پایان کار پروژە را عمدی می دانند و خواهان فروش سهام و گرفتن پولهایشان با محسابە تورم و سود آن در سالهای اخیر هستند.

برخی از سهامداران پدیدە شاندیز بە آواتودی گفتند گماشتەهای دولت در ستاد تدبیر و باند علم الهدی عمدەترین عوامل ایجاد خلل در پدیدە شاندیز مشهد هستند.

آواتودی در این زمینە از هرگونە اطلاعات تکمیلی استقبال می کند.