رفتن به محتوای اصلی

رفراندوم آری یا خیر بە جمهوری اسلامی

قاچاق نفت سیاە توسط سپاە باردیگر حادثه آفرید!

سپاه مسئولیت فاجعه ی ترمینال سنندج را برعهده نگرفت!
سپاه مسئولیت فاجعه ی ترمینال سنندج را برعهده نگرفت!
posted onJuly 11, 2018
noدیدگاه

 روز سە شنبە  ١٩تیرماه در بلوار دکتر حسینی سنندج در اثر برخورد یک دستگاه ترانزیت نفت کش حامل نفت سیاە  با یک دستگاه اتوبوس و وانت انفجار شدید رخ داد. 


یک منبع موثق در هلال احمر سنندج در این مورد به آواتودی گفت: بر اثر تصادف و انفجار شب گذشته در مقابل ترمینال سنندج تاکنون جسد 11نفر به پرشکی قانونی سنندج تحویل داده شده و سە نفر دیگر هم زخمی شدە اند، اما طبق گفتە شاهدان عینی بیش از 27نفر در این حادثە جان خود را از دست داده اند.


در این رابطه یک منبع در پزشک قانونی سنندج که نخواسته نامش فاش شود گفت:شدت انفجار وآتش بە حدی بوده که شناسایی جان باخته گان نیاز به آزمایشات پزشکی دارد.


فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی فرآورده های نفتی در این بارە بە خبرگزاری فارس گفت: این تانکر حاوی مازوت یا همان نفت کوره بوده که از عراق به سمت بندر امام در حرکت بوده است، همچنین کوهی در گفته های خود تاکید کرد که این تانکر متعلق به بخش خصوصی بوده وبه هیچ وجه متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیست.


طبق گفتە شاهدان عینی برخلاف ادعای بهمن مرادنیا استاندار کردستان، هیچ کدام از مسئولان شب گذشتە در محل حادثە حضور نداشتند  وحتی "بە جای اعزام آتش نشانی و نیروهای امداد، نیروهای امنیتی و گارد ضد شورش بە محل اعزام شدند." مسئله ای کە اعتراض حاضرین را در بر داشت و درگیریهایی هم بین مردم و نیروهای امنیتی رخ داد. 


عبور چنین کامیونی در ساعاتی بودە کە عبور و مرور هر نوع کامیون نفکتش در جادەها ممنوع است، ولی مجوز سپاه پاسداران در دست راننده های نفتکش قدرتی فراقانونی است.
این اولین مورد از تصادف و آتش گرفتن تانکرهای حامل نفت نیست. فعالین مدنی تاکنون چندین بار نسبت بە عبور کامیونهای حامل نفت سیاە از جادە های استان کردستان کە هیچ گونە استانداردی ندارند، هشدار دادە اند.


رهبران احزاب اپوزسیون کرد نیز در واکنش بە این حادثە، سپاە پاسداران را مسئول چنین اتفاقاتی میدانند کە بە طور مخفیانە و بدون در نظر گرفتن نکات ایمنی مواد خطرناک  و قابل اشتعال را بطورقاچاق وارد ایران میکند.