رفتن به محتوای اصلی

چرا آیت اللە سیستانی قاسم سلیمانی را بە حضور نپذیرفت؟

چرا آیت اللە سیستانی قاسم سلیمانی را بە حضور نپذیرفت؟
posted onMarch 16, 2019
noدیدگاه

آواتودی: رسانەهای دولتی ایران دیدار آیت اللە علی سیستانی با حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران در ٢٢ اسفند ٩٧ را نقطە عطفی در محبوبیت جمهوری اسلامی توصیف کردند، بدون آنکە بە محتوای دیدار مرجع تقلید با نفوذ شیعە در نجف اشارەای داشتە باشند.

 دیری نپایید بیانیەی دفتر آیت اللە سیستانی مبنی بر دیدار با حسن روحانی برمبنای احترام بە حق مالکیت عراق و عدم مداخلە در امور داخلی یکدیگر و بویژە لزوم همکاری دولت ایران برای خلع سلاح شبە نظامیان خارج از کنترل دولت عراق" حشد شعبی"، تبلیغات رسانەای صداوسیمای جمهوری اسلامی را بشدت تحت تاثیر قرار داد و بە یکبارە صداوسیما خبرهای مربوط بە دیدار سیستانی با روحانی را کە تا ٢ روز قبل یک دیدار تاریخی توصیف می کردند، از بخشهای خبری خود حذف کردند.

اکنون تماسهای آواتودی با تعدادی از اساتید حوزە علمیە نجف" مدرسە صدر" نزدیک بە آیت اللە سیستانی جزئیات تازەای را برملا ساختە است. بنابر گفتە اساتید نزدیک بە آیت اللە سیستانی، درخواست دیدار قاسم سلیمانی فرماندە سپاه قدس ایران با سیستانی برای سومین بار متوالی رد شدە است. قاسم سلیمانی فرماندە سپاه قدس ایران کە نمایندە علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی در عراق و کشورهای خاورمیانە محسوب می شود، بارها در سخنرانیهای خود از آیت اللە سیستانی تعریف و تمجید کردە است. 

رسانەهای جمهوری اسلامی هیچ تمایلی بە بحث دربارە رد درخواست دیدار قاسم سلیمانی توسط آیت اللە سیستانی ندارند. آیت اللە سیستانی مرجع تقلید با نفوذ شیعە در سیاست دخالت نمیکند و اصل ولایت فقیه را مسالەای سیاسی و برخلاف شرع اسلام می داند، ولی صداوسیمای جمهوری اسلامی هرگز این دیدگاه سیستانی را مطرح نکردە است.