رفتن به محتوای اصلی

تلاش روحانی برای مذاکرە مخفیانە با آمریکا در بغداد نتیجە نداشت

دستاورد نخستین سفر حسن روحانی بە عراق چە بود؟!
دستاورد نخستین سفر حسن روحانی بە عراق چە بود؟!
posted onMarch 11, 2019
noدیدگاه

روز دوشنبە ٢٠ اسفند ٩٧ حسن روحانی در نخستین سفر خود بە بغداد با برهم صالح رئیس جمهور، عادل عبدل المهدی نخست وزیر و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق بطور جداگانە دیدار و گفتگو کرد.

حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با برهم صالح از گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور تا سقف ٢٠ میلیارد دلار در سال خبر داد. روحانی در کاخ سلام بغداد بە گونەای دربارە عراق صحبت کرد کە گویی همپیمانی است کە در روزهای سخت کنونی کە ایران تحت فشار تحریم های آمریکاست، در کنار جمهوری اسلامی است.  

برپایە گزارش خبرنگار آواتودی در بغداد، دولت عراق هیچگونە قرارداد و پیمانی کە تحریم های آمریکا را نقض کند، بە امضاء نرساندە است. بانک مرکزی عراق هم درخواست دولت روحانی برای تجدید نظر در ممنوعیت مبادلات دلاری با جمهوری اسلامی را بی پاسخ گذاشتە است.

دولت اکثریت شیعە عراق از آمریکا خواستە است کە مهلت خرید گاز طبیعی و مشتقات نفتی از ایران را تمدید کند. ولی واشنگتن تاکنون این درخواست عراق را نپذیرفتە است و تا ماە مە ٢٠١٩  میلادی یعنی دو ماە دیگر عملا عراق نمی تواند بە واردات گاز طبیعی و مشتقات نفتی از ایران  ادامە دهد.

دولت عراق حتی حاضر نشدە بدهی یک میلیارد دلاری صادرات برق ایران را با دلار بپردازد و زندە کردن پروندە پرداخت غرامت ٢٠ میلیارد دلاری جنگ عراق با ایران نیز عملا بە جایی نرسیدە است. آمریکا پیشتر بە عراق هشدار دادە بود کە خارج از چهارچوب تحریم های ایران عمل نکند.

منابع آواتودی در بغداد می گویند برهم صالح رئیس جمهور عراق کە مورد حمایت تهران است، پیامهایی محرمانە را میان ایران با آمریکا رد و بدل کردە است. ولی این پیامها هیچگونە تغییری در وضعیت کنونی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران ایجاد نکردە است. آمریکا حاضر نشدە هیچگونە تغییری در رویکرد خود نسبت بە تهران ایجاد کند. بهمین دلیل حسن روحانی بە آیت اللە علی سیستانی مرجع تقلید شیعە در نجف متوسل شدە، تا از نفوذ او برای همکاری بیشتر بغداد با تهران بهرە جوید.

حسن روحانی کە توسط سید علی خامنەای رهبر جمهوری اسلامی موظف بە فرماندهی مبارزە با تحریم های آمریکا شدە، در شرایطی بە عراق سفر کردە کە حشد الشعبی یگانە نیروی تحت فرمان سپاە قدس ایران با فشار آمریکا قرار است در ارتش عراق ادغام خواهد شد. علاوە بر این نقشە جمهوری اسلامی برای ایجاد خط راە آهن از ایران بە عراق تا سوریە با هشدار آمریکا بە دولت عادل عبدل المهدی ناکام ماندە است. سپاه قدس مدتها بر روی پروژە ایجاد راە آهنی برای کمک رسانی از ایران بە حکومت بشار اسد فعالیت کردە است.

سفر حسن روحانی بە بغداد، هیچ دروازە امیدی را بە روی جمهوری اسلامی نگشودە است. امید روحانی بە تقویت دروازە های دور زدن  تحریم ها توسط بندر بصرە و استان سلیمانیە در اقلیم کردستان عراق محدود ماندە است.