رفتن به محتوای اصلی

استثمار ١٦ هزار کارمندان قراردادی و پارە وقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی!

استثمار ١٦ هزار کارمندان قراردادی و پارە وقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی!
posted onFebruary 1, 2019
noدیدگاه

وضعیت استخدامی کارمندان پارە وقت و قراردادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار بدتر شدە است. کارمندانی کە زمان حضور و  خدمت آنها در صدا و سیما حداقل ١٥ سال است و سالها با وعدە های دروغ مسوولان سازمان بە امید استخدام شدن و ثبات در وضعیت شغلی، بهترین روزهای عمرشان را در استودیوها و اتاق های تدوین سپری کردە و خبرهای سفارشی و غیر حقیقی و برنامەهای تبلیغی جمهوری اسلامی را تهیە و تدوین کردەاند. این درحالیستکە بنا بە گفتە همکاران آواتودی در صدا و سیما، سازمان هیچگونە تعهدی  نسبت بە سوابق و حال و آیندە این افراد نداشتە است.

طبق آماری درونی صدا و سیما ١٦ هزار کارمند پارە وقت شامل چنین وضعیت تاسفباری هستند کە با دروغ گفتە شدە حداقل یکبار شرایط استخدام برای آنها مهیا شدە ولی اشارەای نشدە کە هربار با وضع موازین و تبصرەهای جدید توسط روئسای صدا و سیما، از استخدام شدن کارمندان پارە وقت جلوگیری شدە است.

از سە ماه پیش صدا و سیما طی تبانی از پیش طراحی شدە با سازمان تأمین اجتماعی دست بە اقدام جدیدی زدە و طی سلسلە مراتبی کە بە پیامک ختم میشود، همکاران صدا و سیما را از مراکز مختلف بە تهران فرا می خوانند تا در ظاهر وضعیت بیمە و استخدامیشان را ابلاغ نمایند.

استثمار ١٦ هزار کارمندان قراردادی و پارە وقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی!

پروسەای کە بجای جلب رضایت نیروی ١٦ هزار نفرە پارە وقت، داد آنها را درآوردە است. زیرا این کارمندان پارە وقت کە بهترین دوران عمر خود را بە صدا و سیما خدمت کردەاند، حقوقی کمتر از یک کارگر را هم دریافت نکردند.

سازمان صدا و سیما کە تبانی پشت پردە با بیمە تأمین اجتماعی را تحت عنوان همکاری دو جانبە برای استثمار ١٦ هزار نیروی سازمان بە مورد اجرا درآوردە، عمدتا باعث نارضایی شدید این قشر ستمدیدە شدە است.

طبق این قانون طرح ظالمانە سازمان صدا و سیما ٥ سال سابقە کار برای افرادیکە ٢٠ سال با همە بی مهری های سازمان بە همکاری ادامە دادەاند در نظر گرفتەاند. رسانەای کە سردمدار عدالت علی است، ندای حق خواهی ١٦ هزار نیروی خود را هم در گلو خفە کردە و هرگز انتظار نداشتە باشید کە حق خواهی مردم را مورد حمایت قرار بدهد.