رفتن به محتوای اصلی

افزایش روزافزون فشارهای منطقەای و بین المللی بر جمهوری اسلامی

افزایش روزافزون فشارهای منطقەای و بین المللی بر جمهوری اسلامی
posted onJanuary 23, 2019
noدیدگاه

سعود الشمسی، معاون سفیر امارات در سازمان ملل روز چهارشنبە ٣ بهمن جمهوری اسلامی را بە بی ثبات و نا امن کردن خاورمیانە متهم کرد و از جامعە بین الملل خواست تا بر تهران فشار وارد بیاورند کە دخالتهایش در خاورمیانە را پایان دهد.

الشمسی در جلسە شواری امنیت در مورد مسائل خاورمیانە گفت: تنش های یمن و سوریە بە خوبی نشان میدهند کە ایران مجرم اصلی است. ایران تنشهای زیادی را در منطقە ایجاد کردە و امنیت خاورمیانە را بە خطر انداختە است. به همین خاطر ما از جامعە بین الملل و شورای امنیت سازمان ملل میخواهیم کە با جدیت بر ایران فشار بیاورند تا دخالت در منطقە، حمایت از تروریستها و شبە نظامیان را پایان دهد.

الشمسی ادامە داد کە امارات و کشورهای ائتلاف عربی بخوبی تعهد خود بە توافق استکهلم را نشان دادەاند، اما حوثی های تحت حمایت ایران با جنایات علیە مردم یمن، بە خطر انداختن آسایش و امنیت کشورهای همسایە و غارت کمکهای بین المللی بە مردم یمن مکررا این توافق را نقض کردەاند.

معاون سفیر امارات در سازمان ملل افزود جمهوری اسلامی مسبب اصلی بحران سوریە است، زیرا از هرگونە توافق سیاسی در این کشور جلوگیری میکند.