رفتن به محتوای اصلی

نتانیاهو: اسرائیل موفق بە توقف برنامە نظامی جمهوری اسلامی در سوریە شد

نتانیاهو: اسرائیل موفق بە توقف برنامە نظامی جمهوری اسلامی در سوریە شد
posted onJanuary 13, 2019
noدیدگاه

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روز شنبە در جلسە هیات دولت این کشور اعلام کرد کە کشورش موفق بو توقف برنامە نظامی جمهوری اسلامی در سوریە شدە است و در راستای رسیدن بە این امر " تاکنون صدها بار مواضع جمهوری اسلامی و حزب اللە در سوریە بمباران شدە اند."

نتانیاهو گفت: حملات اخیر بە مواضع سپاە در سوریە نشان داد کە ما بیش از هر زمانی برای مقابلە با جمهوری اسلامی در سوریە مصمم هستیم.

سخنان نتانیاهو پس از آن آمد کە گادی آیزنکوت رئیس ستاد نیروی دفاعی اسرائیل در مصاحبە با نیویرک تایمز اعلام کرد کە اسرائیل تاکنون بیش از ٢ هزار بمب بە سمت مواضع جمهوری اسلامی و شبە نظامیان وابستە بە آن در سوریە شلیک کردە است.