رفتن به محتوای اصلی

قطرەای از دریای فساد نظام!

رشوە ٨٠٠ میلیون تومانی رئیس دادگستری و دادستان سنندج
رشوە ٨٠٠ میلیون تومانی رئیس دادگستری و دادستان سنندج
posted onDecember 27, 2018
noدیدگاه

از چند سال قبل دادگستری سنندج یک طرح تعاون مسکن را بە مورد اجرا در آوردە است. زمینهای این مسکن غصبی و متعلق بە خانوادە مکتوبی است کە ٢ تن از این خانوادە از اعضای احزاب مخالف جمهوری اسلامی بودند کە بنا بە دستور اکبر جوهری زمین و اموال آنها مصادرە شدە است.

در اجرای طرح هم، افراد وابستە بە جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی در اولویت قرار گرفتند و چند تن از قضات و کارمندان شریف از این طرح حذف شدند. سپس با برملا شدن فساد مالی و رشوەخواری تعدادی از کارمندان دادگستری، با هدف سکوت کارمندان بی بهرە از این طرح، پروژە دوم تعاونی مسکن را کلید زدند. طرح دوم تعاونی مسکن در اراضی تحت عنوان باغ  ژالە متعلق بە خانوادە وکیل بود کە اسناد آن مصادرە و بنفع دولت باطل شدە بود. زمین غضبی باغ ژالە، همانند سایر زمینهای غصبی سهم خواهان تازەای پیدا کرد.

از طرفی ادارە اوقاف و از طرف دیگر ادارە اطلاعات سنندج خود را مالک زمین غصبی می دانستند. بالاخرە زور ادارە اطلاعات بر سایرین چربید. ولی برای راضی نگه داشتن دادستان و قاضی ارشد دادگستری، ادارە اطلاعات در پانتا آبیدر یک واحد مغازە را بە ارزش ٨٠٠ میلیون تومان بە سید مراد یاریجانی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب سنندج دادند تا سکوت کند.

همچنین ادارە اطلاعات ٨٠٠ میلیون تومان بە اکبر جوهری دادستان بعنوان حق السکوت داد تا برسر زمینهای طرح دوم تعاونی مسکن مانع تراشی کند.