رفتن به محتوای اصلی

شهرهای بانە و جوانرود دومین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند

شهرهای بانە و جوانرود دومین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
اکنون برای پیروزی اعتصاب بانە و جوانرود، لازمست بقیە شهرهای مرزی، پیرانشهر، سقز، مریوان، سردشت و اورامانات هم بە اعتصاب بپیوندند.
posted onApril 16, 2018
noدیدگاه

 

این حرکت مدنی و صنفی با هدف لغو قوانین ظالمانە افزایش تعرفەهای گمرکی و مسدود کردن مرزها شروع شدە. کاسبکاران بانە و جوانرود با پهن کردن سفرە خالی، اعتراض و نارضایتی خود را بە دولت روحانی ابراز داشتە و از مقامات جمهوری اسلامی خواستەاند از فاجعە فقر و گرسنگی در مناطق مرزی جلوگیری کند.

محسن بگلری و شهاب نادری نمایندەهای بانە و جوانرود در مجلس برای دومین روز اعتصاب هم نە تنها در میان مردم حاضر نشدند، بلکە هیچ واکنشی هم از خود نشان نداند. بنحویکە تعدادی از مردم بانە و جوانرود نسبت بە عملکرد این دە نمایندە بسیار ناراضی شدەاند. مردم بانە و جوانرود می گویند آقایان بگلری و نادری همراه دولت روحانی هستند و یا طرفدار مردم و رأی دهندگان؟!

اکنون برای پیروزی اعتصاب بانە و جوانرود، لازمست بقیە شهرهای مرزی، پیرانشهر، سقز، مریوان، سردشت و اورامانات هم بە اعتصاب بپیوندند.