رفتن به محتوای اصلی

اسرائیل اجازە فرصت طلبی جمهوری اسلامی در سوریە را نمیدهد

اسرائیل اجازە فرصت طلبی جمهوری اسلامی در سوریە را نمیدهد
سپاە قدس با بودجە مردم ایران سپاە یکصدهزار نفری در سوریە تشکیل میدهد
posted onDecember 24, 2018
noدیدگاه

گادی آیزنکوت فرماندە ستاد کل نیروهای دفاع اسرائیل اعلام کرد کە جمهوری اسلامی در تلاش است تا با افزایش نیروهای زمینی خود در سوریە حضور دائم خود در این کشور را تثبیت کند. طبق گفتەهای آینزکوت جمهوری اسلامی قصد دارد تا نیروی زمینی متشکل از ١٠٠ جنگندە را در سوریە تشکیل دهد.

در حال حاضر نزدیک بە ٢٠ هزار نیروی حزب اللە، شبە نظامیان شیعە از عراق، افغانستان و پاکستان در سوریە حضور دارند، بعلاوە هزاران نیروی سپاە قدس.

دونالد ترامپ چهارشنبە ٢٨ آذر خروج نیروهای آمریکایی از سوریە را اعلام کرد. نیروهای آمریکایی از نیروهای سوریە دمکراتیک بە رهبری کردهای سوریە در جنگ با داعش حمایت میکردند.

پس از اعلام خروج نیروهای آمریکای از سوریە، اسرائیل اعلام کرد بە تلاش خود برای مقابلە با خرابکاریهای جمهوری اسلامی در سوریە می افزاید. اسرائیل در سال گذشتە بیش از ٢٠٨ بار مواضع سپاە قدس در سوریە را مورد هدف قرار دادە است.