رفتن به محتوای اصلی

جمعیت مجردها در ایران بە ١٠ میلیون نفر رسیدە است

جمعیت مجردها در ایران بە ١٠ میلیون نفر رسیدە است
posted onMay 13, 2021
noدیدگاه

بر اساس آمار یک برنامه‌ی جمعیت‌شناسی، ١٠ میلیون مجرد در ایران زندگی می‌کنند کە این امر بە کاهش جمعیت انجامیدە است.

ارزیابی جمعیت‌شناس "علی‌اکبر معصوم" نشان می‌دهد که تا سال ١٤٠٨ با "متوقف شدن" آمار زنان در سن باروری جعیت ایران کاهش چشمگیری خواهد یافت.

همچنین بنا به گفته‌ی این جمعیت‌شناس جمعیت مجردهایی که تا سن ٥٠ سالگی ازدواج نکرده‌اند بالغ بر ٢٢٠ هزار نفر است که مجرد "قطعی" محسوب می‌شوند.

در این برنامه اشاره‌ای به حاکمیت و سیاست‌ورزی  ایدئولوژیک جمهوی اسلامی که سه دهه جنگ و تحریم را آفریده، نشده است.