رفتن به محتوای اصلی

صدور تروریسم و  آدمکشی جمهوری اسلامی صدای سازمان های حقوق بشری افغانستان را در آورد! 

قتل‌های زنجیره ای در افغانستان توسط جمهوری اسلامی!
عکس:آرشیو
قتل‌های زنجیره ای در افغانستان توسط جمهوری اسلامی!
posted onFebruary 20, 2021
noدیدگاه

گروەهی از سازمان های حقوق بشری بین المللی، افغانستان و ایران در بیانیەای نسبت به شدید جامعە مدنی افغانستان توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند.

در این بیانە آمدە است: مردم افغانستان توسط چندین گروە سرکوبگر داخلی و خارجی سرکوب می شوند، عوامل افراطی جمهوری اسلامی نیز در این میان برای تضعیف سازمان های اجتماعی و فشار بر جامعە افغانستان همدست شدەاند.

در ادامە این بیانیە آمدە است: آنچە امروز در افغانستان می گذرد، بیانگر قتل های زنجیرەای در ایران در بین سال های ١٩٨٨ و ١٩٩٨ است کە ٨٠ تن از جملە نویسندگان، مترجمان، فعالان سیاسی و دگراندیش کشتە شدند. این قتل ها، با نابودی صداها و ایدەهایی کە میتوانست بر جامعە ایران تاثیر بگذارد، مسیر تاریخ ایران را عوض کرد و ما اکنون مشابە آن را در افغانستان می بینیم.  

 در این بیانیە همچنین از فشارهای جمهوری اسلامی بر پناهجویان افغان در داخل ایران انتقاد کردە و نوشتە است: این مسالە از طریق طرحی غیر انسانی بنام سازماندهی بیگانگان غیر قانونی کە بە سرکوب بیشتر افغانیهای داخل ایران مشروعیت می بخشد، مطرح شدە است. 

طبق این بیانیە سرکوب شدید پناهجویان افغان در ایران پس از مصاحبە لطف الله نجف زادە، خبر نگار شبکە طلوع با جواد ظریف وزیر خارجە جمهوری اسلامی تشدید شدە است.  

این بیانیە در پایان نوشتە است مردم افغانستان تنها تصمیم گیرندەهای مشروع در مورد آیندە افغانستان هستند و باید بدون دخالت بیگانگان بویژە جمهوری اسلامی در مورد آیندە خود تصمیم بگیرند.