رفتن به محتوای اصلی

تولید کنندگان داخلی در حال نابودی!

تولید داخلی از یک سو زیر فشار تحریم ها و از سوی دیگر با عدم حمایت نظام روبرو است
تولید داخلی از یک سو زیر فشار تحریم ها و از سوی دیگر با عدم حمایت نظام روبرو است
posted onDecember 10, 2018
noدیدگاه

طبق اخبار رسیدە بە آواتودی شرکتهای تولیدی و پیمانکاری در بحران شدید اقتصادی هستند، بطوریکە بیشتر این شرکتها با کمبود بودجە مواجە شدەاند.

شرکت سازەهای صنعتی آذران یکی از این شرکتهاست کە اجرای پروژە بزرگراە شمالی کرج تحت نظر شهرداری را بە عهدە دارد و ٦ ماە است کە حقوق کارمندانش را پرداخت نکردە است.

منبع آواتودی در این شرکت گفت کە با وجود عدم پرداخت حقوق کارمندان برای ٦ ماە، هرکسی کە در مورد حقوق معوقە کوچترین اعتراضی بکند اخراج میشود.

کارگران نیروگاە سیکل ترکیبی کاشان یکشنبە ١٨ آذر در اعتراض بە عدم پرداخت حقوق معوقە اعتصاب کردند و از عبور و مرور ماشینها بە داخل نیروگاە جلوگیری کردند.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپە و فولاد خوزستان در اعتراض بە خصوصی سازی و عدم پرداخت حقوق معوقە پس از یک ماە هنوز در اعتصاب هستند و روزانە تظاهرات اعتراضی برگزار می کنند.