رفتن به محتوای اصلی

واردات نفت کرە جنوبی از ایران در دو ماە گذشتە بە صفر رسید

واردات نفت کرە جنوبی از ایران در دو ماە گذشتە بە صفر رسید
برخلاف معافیت کرە جنوبی از تحریمهای نفتی آمریکا علیە جمهوری اسلامی، واردات نفت سئول از تهران در ماههای سپتامبر و اکتبر بە صفر رسید.
posted onNovember 15, 2018
noدیدگاه

پس از آنکە آمریکا دور اول تحریمهای اقتصادی علیە جمهوری اسلامی را در مرداد ماە وضع کرد و اعلام کرد کە دور دوم تحریمها شامل تحریمهای نفتی، کشتیرانی و بانکداری در ١٤ آبان بە اجرا در میایند، شرکتهای وارد کنندە نفت کرە جنوبی در ماە سپتامبر، برای اولین بار در شش سال گذشتە خرید نفت از ایران را بە صفر رساندند.

پس از وضع تحریمهای نفت آمریکا علیە جمهوری اسلامی، واشنگتن برای ثابت نگە داشتن بازار نفت هشت کشور از جملە کرە جنوبی را از تحریمها معاف کرد و اعلام کرد کە این هشت کشور میتوانند بە میزان محدود از ایران نفت خریداری کنند. طبق اعلام وزارت خارجە آمریکا کرە جنوبی میتواند روزانە دویست هزار بشکە نفت، غالبا میعانات گازی را از ایران خریداری کنند.

خرید نفت کرە جنوبی از ماە ژانویە تا اکتبر ٢٠١٨ نزدیک بە هفت میلیون بشکە بود کە در مقایسە با زمان مشابە سال گذشە هشت میلیون بشکە کاهش یافتە است.

همچنین بانکهای 'ووری' و 'بانک صنعت' کرە جنوبی روز جمعە ١١ آبان ماە ١٣٩٧ اعلام کردند کە هرگونە نقل و انتقال پول با بانکهای ایران را متوقف میکنند. این دوبانک از مشتریان خود خواستەاند کە هرگونە معاملە با شرکتهای ایرانی را تا روز یکشنبە یعنی یک روز قبل از اعمال تحریمهای نفتی آمریکا علیە جمهوری اسلامی بە اتمام برسانند.