Skip to main content

پولشویی عامل اختلاف جناحهای سیاسی ایران

پولشویی عامل اختلاف جناحهای سیاسی ایران
وزیر امور خارجە ایران هفتە گذشتە طی مصاحبەای بە آژانس خبررسانی خبر آنلاین گفتە بود" پولشویی در ایران یک واقعیت است و مردم بسیاری از این کار سود میبرند.
posted onNovember 20, 2018
nocomment

بدلیل اظهارنظرهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجە جمهوری اسلامی دربارە پولشویی مسئولین جمهوری اسلامی ، رئیس دستگاه قضایی از وی انتقاد کرد.

لاریجانی در بخشی از سخنان خود و با اشارە بە سخنان ظریف گفتە کە این حرفها را دشمنان ایران اشتباهی در مورد این کشور بە زبان می آورند.

سخنان مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درحالیست کە ایران غرق در فساد شدە و مقامات آن مشغول بازرگانی و بە انحصار در آوردن اقتصاد این کشور و در سوی دیگر مردم  گرسنە و بیکار هستند.

وزیر امور خارجە ایران هفتە گذشتە طی مصاحبەای بە آژانس خبررسانی خبر آنلاین گفتە بود" پولشویی در ایران یک واقعیت است و مردم بسیاری از این کار سود میبرند.

در ادامە همین سخنان ظریف گفتە بود نهادهای غیرقانونی و ناشناختە در ایران هزارها میلیارد تومان از طریق پولشویی بدست می آورند و همین نهادها ضمن اینکە هیچ احترامی بە قوانین مربوط بە پولشویی نمی گذارند مانع اجرایی شدن آنها نیزهستند.

در مقابل سخنان ظریف، لاریجانی در بخش دیگری از اظهارنظرهای خود گفتە: اگر درایران پولشوییهای گستردە انجام میگیرد چرا سیستم قضایی را از آن مطلع نمیکنند؟

لاریجانی اذعان کردە فشار اقتصادی بهترین ابزاری است کە در دست دشمنان ایران وجود دارد و در شرایط کنونی اظهارنظر نکردن بهترین کاری است کە مسئولان میتوانند انجام دهند تا بهانەای برای حملات دشمن نباشد.

آقای لاریجانی بە یاد ندارد کە ایران یکی از کشورهاییست کە از سوی جامعە جهانی بە پولشویی، دخالت در امور داخلی کشورها و مسلح کردن گروههای شبهە نظامی متهم شدە و دهها سند علیە فعالیتهای این کشور در سطح جهان و خاورمیانە وجود دارد.

جمهوری اسلامی با طرح و بررسی چهار قانون جدید در سال ٩٧  اقدام بە قدم نهادن در راه بە عضویت درآمدن سازمانی جهانی FATF گذاشتە است.

وظیفە این سازمان نظارت بر مبادلات مالی در سطح جهان و مبارزە با پولشویی است. بدنبال این اقدام دولت روحانی برای پیوستن بە "اف آی تی اف" جریان اصولگرا حملەای سیستماتیک را علیە این نهاد و قانونهایش بە راه انداخت. طیف اصولگرای نظام بر این باورند کە پیوستن ایران بە این سازمان باعث کاهش اقتدار جمهوری اسلامی میشود و این کشور نمیتواند بە حمایتهای گستردە از گروههای مرتبط بە خود ادامە دهد.

حزب اللە لبنان، حوسیهای یمن و گروههای حشد الشعبی در عراق و سوریە از جملە گروههایی هستند کە جمهوری اسلامی برای آنها کمکهای مالی میفرستد.

اگرچە این قانون تنها در زمینەهای حمایت از ترور و نظارت بر گروههای تروریستی در پارلمان ایران بە تصویب رسید اما از سوی مراجع بالا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این قانون بە تعلیق درآمدە است.

در سطح جهان تنها دو کشور ایران و کرە شمالی در لیست سیاه سازمان جهانی " اف آی تی اف " قرار گرفتەاند. این دو کشور هیچگونە همکاری با این سازمان ندارند.

علت نپیوستن ایران وکرە شمالی بە این سازمان بە خواست این رژیمها مبنی بر رعایت نکردن اصول بین الملل در مورد پولشویی و حمایت از ترور برمیگردد.

در این میان ایالت متحدە آمریکا بە علت نپیوستن ایران بە این سازمان و رعایت نکردن موازین جهانی در رابطە با حمایت نکردن از ترور، این کشور را مورد تحریمهای گستردە قرار دادە است.

اگرچە واشنگتن از طریق این تحریمها خواهان بە صفر رساندن صادرات نفت ایران  و عدم پشتیبانی این کشور از تروریزم بین الملل است اما بعید بە نظر میرسد جمهوری اسلامی بە آسانی دست از سیاستهای جنگ افروزانە خود بردارد.