رفتن به محتوای اصلی

شورای دمکراسی خواهان ایران: مردم بە کمک سیل زدگان شمال کشور بشتابند

شورای دمکراسی خواهان ایران: مردم بە کمک سیل زدگان شمال کشور بشتابند
posted onMarch 24, 2019
noدیدگاه

شورای دمکراسی خواهان ایران متشکل از چندین حزب اپوزسیون دمکرات و سکولار ایران روز یکشنبە ٤ فروردین ١٣٩٨ در بیانەای از مردم سراسر ایران خواست کە بە یاری سیل زدگان شمال کشور بروند.

در این بیانیە آمدە است: مردم سراسر کشور بە کمک سیل زدگان بشتابید، جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در کشور ندارد. گرگان، ترکمن صحرا، مازندران و خراسان شمالی در حالی در محاصرو سیل ویرانگر قرار گرفتەاند کە کوچکترین اقدامی از سوی جمهوری اسلامی برای نجات مردم این مناطق صورت نگرفتە است.  

در ادامە این بیانیە ضمن انتقاد تند از "بی اعتنایی مسئولان جمهوری اسلامی نسبت بە کمک رسانی بە مردم مناطق آسیب دیدە و صرف منابع مالی متعلق بە کشور ومردم برای خانە سازی مزدوران خود در سوریە، لبنان و عراق" آمدە است: نظام حاکم بر کشور حکومتی فاسد و بی کفایت است. این حکومت (جمهوری اسلامی) نە تنها تاکنون خدمتی بە مردم و کشور نکردە است، بلکە با طرحهای غیر علمی و بدون مطالعە و خرف سرمایەهای هنگفت آسیب های جبران ناپذیر بر کشور وارد کردە است.  

شورای دمکراسی خواهان ایران در این بیانیە از مردم ایران میخواهد "همانطوریکە همبستگی خود را در حمایت از زلزلەزدگان کردستان نشان دادەاند، اکنون نیز باید با همبستگی خود بە کمک مردم سیل زدە ترکمن صحرا بشتابند.