رفتن به محتوای اصلی

واجا مانع تحقق سناریوی خطرناک اطلاعات سپاه

واجا مانع تحقق سناریوی خطرناک اطلاعات سپاه
posted onFebruary 21, 2019
noدیدگاه

اختصاصی آواتودی!

طبق اطلاعات رسیدە بە آواتودی روز سە شنبە ٣٠ بهمن ماه ٩٧ نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی یک عامل انتحاری را در بهشت زهرای تهران دستگیر کردند کە مقادیری مواد منفجرە را در یک کولە پشتی بهمراه داشت. بدنبال آن ساعت ١٢ ظهر پنجشنبە دوم اسفند ٩٧، ماموران اطلاعات در سالن معراج بهشت زهرای تهران یک عامل انتحاری دیگر را دستگیر کردند کە جلیقە مواد منفجرە بهمراه داشت، بدون آنکە ضامنی داشتە باشد. در موردی مشابە روز چهارشنبە اول اسفند ماموران اطلاعات یک عامل بمبگذاری را هم در مشهد دستگیر کردند کە مقادیری مواد منفجرە بهمراه داشت.

طبق گزارش رسیدە بە آواتودی از سطوح امنیتی جمهوری اسلامی، هویت دستگیر شدگان ٢ ایرانی و یک عرب غیر ایرانی است کە هر سە توسط اطلاعات سپاه پاسداران آموزش دیدەاند. این دستگیریها روابط میان واجا و اطلاعات سپاه را در سطوح بالا زیر سوال بردە است.

اطلاعات سپاه درصدد ایجاد چند انفجار در تهران و شهرهای بزرگ است تا بدنبال آن زمینە توجیە سیاستهای مداخلە جویانە منطقەای جمهوری اسلامی و سرکوب گستردە داخلی را فراهم سازد و فضایی در کشور ایجاد کند کە ترس از عواقب سقوط نظام را بشدت افزایش دهد.

واجا با آگاهی از این سناریو، مخالف اجرای آنست و معتقد است عواقب غیر قابل پیش بینی را در پی خواهد داشت.