رفتن به محتوای اصلی

دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی بلژیک را بە حملە تروریستی تهدید کرد

Iranian diplomat charged over bomb plot threatens authorities of retaliation
posted onOctober 10, 2020
noدیدگاه

خبرگزاری رویترز گزارش دادە است کە اسدللە اسدی دیپملات تروریست جمهوری اسلامی کە در حین تلاش برای بمبگذاری در تجمع مجاهدین خلق دستگیر شدە بود، پلیس بلژیک را تهدید کردە است کە در صورت گناهکار شناختە شدنش در دادگاە ممکن است بلژیک توسط گروەهای ناشناس هدف حملاتی قرار بگیرد. 

دادگاە اسد اللە اسدی ٧ آذر برگزار می شود.

طبق فایل صوتی بازجویی های این دیپلمات تروریست، اسدللە اسدی بە پلیس بلژیک گفتە است گروەهای مسلح در عراق، لبنان، یمن و سوریە پروندە او را از نزدیک دنبال می کنند و در صورت صدور حکمی کە بە نفع او نباشد، بلژیک نمیداند کە از طرف این گروەها چە چیزی روی خواهد داد. 

اسداللە اسدی، کە کنسول سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین بود، هنگام طرح ریزی برای بمبگذاری تجـمع مجاهدین خلق در فرانسە، بە همراە ٢ تروریست دیگر جمهوری اسلامی همراە با نیم کیلو مادە منفجرە TATP در مرز فرانسە و بلژیک دستگیر شدند.