Skip to main content

پرونده‌سازی قوه قضاییه برای کارکنان دادگستری

پرونده‌سازی قوه قضاییه برای کارکنان دادگستری
posted onJanuary 13, 2022
nocomment

آواتودی/ به دنبال تجمع کارکنان دادگستری در سراسر کشور مانند اصفهان، تبریز، کرمانشاه، تهران، کرمان و ... و اعتراض این قشر به سطح پایین حقوق و مزایای دریافتی در یک ماه گذشته و پوشش خبری آن توسط رسانه‌های مستقل از جمله آواتودی، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با ورود به این پرونده، برای برخی از لیدرهای این تجمعات پرونده قضایی تشکیل داده است.

بنابر گزارش محرمانه مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه که در اختیار آواتودی قرار دارد، تعداد این تجمعات ۲۲ تجمع اعتراضی عنوان شده است.

گفته شده که همزمان با شروع این تجمعات، تمام فعالیت‌ها قضایی توسط معترضان به طور کامل متوقف شده و سیستم‌های اداری نیز قطع میگردد تا عملا کار به اعتراض عمومی کشیده شود.

حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، طی روزهای اخیر ضمن پرونده‌سازی، به احضار معترضان پرداخته و آنها را تهدید کرده است.