Skip to main content

مردم ایران حق دارند حقیقت را بدانند!

مردم ایران حق دارند حقیقت را بدانند!
کوتاه شده متن فارسی مصاحبه ویژه نشریه آمریکایی Republic Underground با علی جوانمردی
posted onFebruary 8, 2021
nocomment

بدلیل کنترل رژیم بر رسانە در داخل ایران اخبار در رسانه‌های داخلی سانسور و روزنامە نگاران آزاد وحشیانە سرکوب می شوند. مثال ھای فراوانی از دستگیری ھای وحشیانە، شکنجە و زندانی کردن روزنامە نگاران و موکلانشان وجود دارد.

نمونە بارز زندانی کردن نسرین ستودە است. فعال حقوق بشری کە ھمیشە از روزنامەنگاران زندانی دفاع کردە است. او بە چندین اتهام از جملە حضور بدون حجاب در اظهار عمومی متھم و پس از یک دادگاھی ساختگی بە ٣٨ سال زندان و ١٤٨ ضربە شلاق متھم شدە است.

از انعکاس اخبار حقیقی نە فقط در ایران بلکە در خارج ھم جلوگیری می شود. رسانە ھای بین الملل معینی ھمانند بخش فارسی بی بی سی و  صدای آمریکا (دوره پیش از ٢٠٢١) توسط اصلاح طلبانی تحت نفوذ قرار گرفتەاند کە بر محتوای اخبار تاثیر میگذارند و از پخش همه وقایع داخل ایران جلوگیری می کنند.

قانون ایران بر اساس تفکر اسلام شیعە است و ایجاد اصلاح در آن امکان پذیر نیست. در جمهوری اسلامی مخالفت با نظام ممنوع و صدای تمام مخالفان خفە شدە است.

هر دو طیف محافظە کار و اصولگرا دیدگاە مذھبی از پا افتادە و مشترکی در قبال زنان دارند و معتقدند حقوق زنان و مردان برابر نیست و حقوق بشر در نظام اسلامی آنها جایی ندارد. بدتر از ھمە نظام در فساد غرق شدە و ھر دو طیف بە نوبت بر سر غارت ایران رقابت می کنند.

در چنین شرایطی، اخبار مربوط بە ایران، بویژە در رابطە با فعالیت ھای تروریستی رژیم و دشمنی علیه آمریکا و اسرائیل بە ندرت بە خارج درج می کند و منتشر می شود. قتل مداوم کوردھا، بلوچ ھا و عربهای ایران، اعدام پیوستە مخالفان سیاسی، نقض گستردە حقوق بشر از جملە شکنجە بە ندرت در رسانە ھای آمریکا بازتاب پیدا می کنند.

بر عکس، رسانە ھای آمریکا دیگر وقایع خاورمیانە، حتی مسائل جزئی را بخوبی پوشش می دھند. آواتودی از زمان تاسیس وقایع داخل ایران را بە زبان انگلیسی با رسانە ھای آمریکا و غرب بە اشتراک گذاشتە است.

ما بە طور گستردە فعالیت ھای تروریستی سپاە پاسدران و نیروھای وابستەاش در حذف مخالفان جمهوری اسلامی در عراق، سوریە، لبنان، ترکیە، افغانستان، امارات و در قلب اروپا را پوشش دادەایم. ما بطور مداوم اخبار ارسال مخفیانه موشک بە حزب اللە در لبنان و حماس در غزە را منتشر کردەایم.

اما نکتەای کە باید مد نظر قرار بگیرد اینستکە منافع مشترک کشورھای معینی در غرب با جمهوری اسلامی بر سیاست آنھا در چشم پوشی از فعالیت ھای تروریستی سپاە پاسداران و اھمال پوشش چنین گزارش ھایی در رسانەھایشان تاثیر داشتە است. اما ادارە دونالد ترامپ سنت شکنی کرد و سپاە پاسداران را بر اساس ماهیتش بعنوان یک گروە تروریستی نامگذاری کرد.

كمونیست ھا و چپ ھا نقش گستردەای را در انقلاب ٥٧ کە منجر بە سقوط شاە شد ایفا کردند. در صورتیکه بعدها خود هم قربانی خود کرده شده و توسط ملایان سرکوب شدند.

اگرچە رژیم و قانون اساسیش از اسلام شیعه نشات گرفتە، اما در حقیقت تاثیر گستردە یک ایدئولوژی و روند قوی چپ بویژە در متدھای سرکوب، زندانی، اعدام/قتل مخالفان، سانسور رسانە و تروریسم، شبیە آنچە امروز در روسیە و چین میگذرد، در آن نمایان است. این دو کشور البتە از روابط گستردە سیاسی و اقتصادی نظام آخوندی نفع می برند.

توافق ھستەای دولت اوباما حقیقت حضور سپاە پاسداران در عراق و کشتن تعداد زیادی از سربازان آمریکایی توسط بمب ھای کنار جادەای سپاە را نادیدە گرفت.

نظر کلی در جهان غرب اینستکە آنچە جمهوری اسلامی در داخل ایران انجام می دھد یک مسالە داخلی است. آنها در درک حمایت ھای خرابکارانە و مداوم رژیم از گروەھای ضد آمریکایی و ضد غربی در تمام جهان شکست خوردەاند. بە ندرت میتوان گروھی تروریستی را یافت کە بطور مخفی یا علنی توسط جمهوری اسلامی حمایت نشدە باشد. غرب باید ترور را بیش از گذشتە جدی بگیرد. جمهوری اسلامی رژیمی بی اصالت است کە طبق گزارش رویترز ماشین جنگیش ١ ھزار و ۵٠٠ معترض را در یک روز بە گلولە بست. فقط تصور کنید اگر صلاح ھستەای داشت چکار می کرد.

جمهوری اسلامی نگرش خصمانەای بە تمام مذاھب و گروەھای غیر شیعی دارد. دیانت بهایی ممنوع و پیروانش مرتد تلقی می شوند. اموالشان مصادرە می شود و فرزندانشان از تحصیل و استخدام در دولت محروم ھستند.

گرویدن بە ھر دینی از جملە مسیحیت ممنوع و چنین افرادی زندانی می شوند. یھودیان تحت کنترل کامل ھستند. در حالیکە نزدیک بە ٢٠ درصد مردم ایران سنی ھستند، آنھا حق ساخت مسجد را ندارند و شدیدا تحت تبعیض قرار دارند. بیشتر سنی ھا کورد، عرب و بلوچ و تحت فشار شدید ھستند.

ماە گذشتە طوماری را با ھدف مطلع سازی ادارە جدید دولت بایدن مبنی بر اینکە نایاک نمایندە ایرانی-آمریکایی ھا و مردم ایران نیست ایجاد کردیم کە توانست ١٢٠ ھزار امضا جمع آوری کند.

از روزھای آغاز بە کارش در سال ٢٠٠٠، نایاک تلاش کردە است تا خود را تحت عنوان نمایندە مردم ایران در واشنگتن معرفی بکند. اما این گروە در سالن ھای کنگرە در حال لابی کردن برای سیاست ھای جمهوری اسلامی بودە و ھستند. نایاک ھمیشە از رژیم دفاع كردە و فساد گستردە، شرایط بد اقتصادی و رنج روزانە مردم ایران تحت حاکمیت آخوندی را نتیجە تحریم ھای آمریکا علیە جمهوری اسلامی نشان می دھد، بدون هیچگونه اشاره ای به فساد مدیریتی گسترده در ایران.

نایاک حتی تا آنجا پیش رفت کە تروریست بین المللی قاسم سلیمانی را بعنوان قهرمانی ملی معرفی کرد. حتی با وجود اینکە رژیم ایران خود بە شلیک بە ھواپیمای مسافربری اکراینی و قتل ١٧٦ مسافر اعتراف کرد، اما نایاک آن را ناشی از مشکلی تکنیکی توصیف کرد.

ھنوز سیاست دولت جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی مشخص نیست، اما ما در مورد مذاکرات دوبارە و تاثیرات آن در قدرتمندتر شدن سپاە پاسداران نگران ھستیم.

در صورت مذاکرات دوبارە با نظام آخوندی، باید حتما مسالە حقوق بشر، بویژە حقوق زنان در اولویت قرار بگیرد. ما امیدواریم و پیشنهاد میدھیم تا گروەھای اپوزسیون رژیم ایران با ھدف تصمیمات سیاسی بهتر در قبال ایران بتوانند نظرات خود را بە دولت بایدن انتقال بدھند. رژیم ایران یک عامل بی ثبات کنندە در جهان است و نباید تحت دلجویی قرار بگیرد. نظام آخوندی جنگ لفظی ضد آمریکایی خود را ادامە می دھد، مردم خود را سرکوب می کند و سخاوتمندانە از گروەھای تروریستی در تمام دنیا حمایت می کند و نباید به چنین رژیمی جایزه داد!

 

لینک خبر در وبسایت Republic Underground