رفتن به محتوای اصلی

شارو کرماشانی

Avatar
Reporter avatar

شهید و شکوهبان

posted onApril 6, 2023
noدیدگاه

نویسنده این مقاله سعی دارد، با معرفی یک واژه نو، کنشگران فلسفه، روشنفکران و زبانشان را به میانه متنی فرا خواند که بحث برانگیز است. سپس با نگارشی اجمالی بر تاریخ ، فرهنگ و نژاد بر بستر غرور میهنی و تفاوت ها، آنرا با نتیجه گیری به پایان ببرد.