رفتن به محتوای اصلی

اسمر روژهلات

Avatar
Asmar Rojhelat

سیاست زبانی و زبان سیاسی 

posted onFebruary 21, 2019
noدیدگاه

زبان مسئله ای سیاسی است یا فرهنگی؟ حکومتهای دیکتاتوری اصول حکومتداری خود را بر چه اساسی بنیان می نهند که ماهیت و مسئله ی زبان ملیتها در آن به صورت پدیده ای حل ناشدنی باقی می ماند؟

زنان جامعەی ایران در کشاکش ناآگاهی و هویتی تصنعی

posted onDecember 19, 2018
noدیدگاه

پدیده ی «زنانگی» همواره در ارتباط با جامعه ای که  در آن زندگی می کنیم به وجود می‌آید و رشد می کند ولی زمانی که توسط حاملانش (زنان) به صورت پدیده ای زیستی و طبیعی پذیرفتە شود موجب عدم پذیرش مسؤلیت خویش در قبال جامعه