تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

حملات سایبری بە نیروگاه هستەای بوشهر!

حملات سایبری بە نیروگاه هستەای بوشهر!
posted onFebruary 28, 2019
noتعليق

فعالیت نیروگاه هستەای بوشهر از حدود یکماه پیش و اوایل بهمن ٩٧ با بدافزارهایی کە تاکنون منبع آن مشخص نیست، متوقف شدە است.

بنابر گزارشی کە بە آواتودی رسیدە، اطلاعات سپاه با اعزام تیمی کە کارشناسان روسی را بهمراه داشتند، تیم تحقیقاتی را برای یافتن منبع ارسال بدافزارهای کامپیوتری و میزان خسارات واردە بە نیروگاه بوشهر فرستادند. پس از آنکە کارشناسان روسی نتوانستند نیروگاه بوشهر را دوبارە بە کار بیاندازند، تصمیم گرفتە شد برای جلوگیری از درز خبر، خود اعلام کنند کە نیروگاه بوشهر بمنظور تعویض بخشی از سوخت و تعمیرات ضروری سالانە خاموش شدە است!

بنابر این گزارش خسارات واردە بە نیروگاه بوشهر بالاست و میلیونها دلار برای تهیە قطعات جایگزین از روسیە و راە اندازی مجدد نیروگاه باید هزینە شود. بطوریکە رهبر جمهوری اسلامی ناچار شد با توصیە بە علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، بودجەای را در مجلس تحت عنوان تأمین هزینەهای نیروگاه اتمی بوشهر بە تصویب برسانند.