Skip to main content

جمهوری اسلامی، حزب اللە و بحران لبنان

جمهوری اسلامی، حزب اللە و بحران لبنان
posted onOctober 27, 2019
nocomment

آواتودی*

لبنان همواره یکی از کشورهای مهم و استراتژیک خاورمیانە بودە است. بە همین دلیل همیشە قدرت های جهانی سعی کردە‌اند جای پای خود را در این سرزمین باز کنند. اما لبنان اکنون بواسطە حزب اللە و گروەهای طرفدار رژیم بشار اسد عملا بە انحصار جمهوری اسلامی ایران در آمدە است.

از سوی دیگر آمریکا، با تحریم جمهوری اسلامی و حزب اللە، به تازگی تلاش کرده تا نفوذ از دست رفته پیشین خود در این کشور را احیا کند. هم‌زمان، آمریکا بە این نتیجە رسیدە کە باید تمام راەهای ایران در دور زدن تحریم ها را ببندد. راە اصلی دور زدن تحریم های آمریکا از لبنان می گذرد.

واشنگتن تحریم های حزب اللە را با هدف قرار دادن منابع مالی آن در آمریکای لاتین، آفریقا، استرالیا و دیگر نقاط جهان افزایش دادە است. سرچشمە این منابع مالی حزب اللە، قاچاق مواد مخدر، سیگار و حتی ویاگرای تقلبی است.

از چند دهە گذشتە رژیم ایران از حزب اللە برای انجام ماموریت در خارج از لبنان به عنوان بازوی تروریستی خود استفادە کردە و کشتار شماری از مخالفان حکومت ایران در قلب اروپا نیز توسط تروریست‌های حزب‌الله عملی شده است. حزب‌الله عملا مجری اهداف شاخه قدس سپاه پاسداران ایران بوده است.

 جمهوری اسلامی حزب اللە لبنان را بە یک گروە بزرگ نظامی تبدیل کردە کە بە نیابت از سوی سران تهران در سوریە، عراق، یمن و دیگر مناطق دیگر می‌جنگد تا عملا اهداف تهران را برآورده کند.

تهران همچنین با شیوههای نفوذی در لبنان، حزب اللە را بە یک حزب سیاسی و قانونی در خدمت سیاستهایش مبدل کردە است.

بدلیل نقاط ضعف بسیار در صحنه داخلی لبنان، حزب اللە تقریبا موفق شده  کنترل بخش بزرگی از ارگان‌های حکومت را در دست بگیرد؛ از فرودگاە، بنادر و گذرگاەهای مرزی تا شبکە های تلفن و وزارتخانە‌ها. بە همین دلیل است کە آمریکا نیز به تازگی دامنە تحریمهای خود علیە لبنان را افزایش داد.

خشم کنونی در خیابان های لبنان ناشی از توطئه و طرح‌های پشت پرده حزب اللە برای مبدل کردن لبنان به جبهە دیگری در تقابل با غرب است.

اما حزب اللە باید متوجە این موضوع شود کە اسیر کردن لبنان در دست رهبر جمهوری اسلامی، خطر قیام مردم و بویژە شیعە را در بر خواهد داشت. چه بسا که بسیاری از معترضین کنونی نیز همان شیعیانی هستند کە از ین گروگانگیری حزب اللە در راستای اهداف جمهوری اسلامی ایران، خشمگین هستند.

لبنان بدون حضور گروهی نظامی همانند حزب اللە میتواند یکی از موفق ترین کشورهای منطقە باشد که مردم آن چنین لیاقتی را دارند و عبارت «عروس خاورمیانه» که روزگاری در وصف آن بیان میشد، در این سرزمین زیبا و مملو از تنوع مذهبی و قومیتی که تحمل و شکیبایی مردم آن بسیار بالا است، براستی جامه عمل بپوشد.

       ________________________________

*      گزارش‌های خبری، مطالب تحلیلی، مقالات و نوشته‌های سردبیری بخش فارسی شبکه آواتودی، کپی شده از منابع دیگر نیست. تمامی مطالب بخش فارسی، ویژه شبکه آواتودی نوشته و یا از منابع معتبر بین‌المللی گردآوری، ترجمه، تهیه و تنظیم می‌شود. هم‌زمان، ارزش خبر و گزارش را در همراهی آن با ارزیابی می‌دانیم.