Skip to main content

 سخنگوی حوثی‌ها در نشست با ظریف از حمایت‌های جمهوری اسلامی قدردانی کرد

 سخنگوی حوثی‌ها در نشست با ظریف از حمایت‌های جمهوری اسلامی قدردانی کرد
posted onApril 29, 2021
nocomment

همزمان با افشای سخنان ظریف مبنی بر عدم دخالت وی در تنش‌زایی منطقەای، خبرگزاری فرانسە خبر قدردانی محمد عبدالسلام از ظریف را اعلام کرد.

در جریان سفرهای منطقەای محمد جواد ظریف، ادای احترام در محل هدف قرار گرفتن سلیمانی در بغداد و دیدار با محمد عبدالسلام در یمن نشان داد؛ وی بە رسالت خود کە حمایت دیپلماتیک تنش‌زایی سپاه پاسدارن بوده، همچنان پایبند است.

بە موازات سفرهای ظریف، گزارشاتی از دیدار نمایندە خامنەای با رئیس سازمان سیا و نمایندگان عربستان سعودی، طی هفتە گذشتە در عراق منتشر شد.

تلاقی دیدارهای نمایندگان امنیتی بیت خامنەای و گشت‌زنی‌های دیپلماتیک ظریف، بە احتمال زیاد تعیین‌کنندە دستورالعمل‌ها بر میز مذاکرات وین خواهد بود.

این فرضیە از آنجا قوت می‌گیرد کە رابرت مالی، هدایتگر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا در وین نیز اخیرا با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در همین زمین گفت‌و‌گو کرده است.

دخالت در امورد داخلی کشورهای منطقە، پروندە موشکی و هستەای جمهوری اسلامی از عمدە نگرانی‌های جهان و منطقە است کە محور مذاکرات و نشست‌های موازی در وین و منطقە خاورمیانە را تشکیل می‌دهد.

از آنجایی کە تهدید موشکی و دخالت منطقەای در گفتگوهای برجام نادیدە گرفتە شدە بود، بە نظر می‌رسد این بار چنین مسائلی در اولویت گفتگوهای کشورهای غربی با جمهوری اسلامی قرار دارند.