Skip to main content

کشورهای خلیج و متحدانشان برای مقابلە با چشم اندازهای خطرناک اردوغان باید بیشتر تلاش کنند.

کشورهای خلیج و متحدانشان برای مقابلە با چشم اندازهای خطرناک اردوغان باید بیشتر تلاش کنند.
posted onApril 6, 2019
nocomment

کشورهای خلیج و متحدانشان برای مقابلە با چشم اندازهای خطرناک اردوغان باید بیشتر تلاش کنند.

عبدللە بوزکورت*

کشورهای تاثیر گذار عضو شورای همکاری خلیج و متحدانشان در میان کشورهای عربی باید برای مقابلە با سیاست های خطرناک، مسموم و اشتباە کە پی در پی توسط رئیس جمهور اسلامگرای ترکیە، اردوغان بنیان گذاردە میشوند، بسیار بیشترتلاش کنند.

کشورهای خلیج و متحدانشان برای مقابلە با چشم اندازهای خطرناک اردوغان باید بیشتر تلاش کنند.

بجز قطر کە توسط دوست صمیمی اردوغان ادارە میشود، دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و متحدانشان در سالهای اخیر بطور بسیار بی رحمانە و خشونت بار توسط اردوغان مورد حملە قرار گرفتەاند. این حملات در تاریخ ترکیە بی سابقە بودە است. ماشین تبلیغات اردوغان کە پس از زندانی کردن بیش از ٢١١ روزنامە نگار و رسانە های مخالف، اکنون تمام رسانە های ترکیە را در اختیار گرفتە است، سرگرم حملە بە کشورهای عربی شدەاند کە منتقد سیاست های اردوغان هستند. بسیاری از افرادی کە در مصر، عربستان، امارات و بحرین تهدید بە شمار آمدە بودند، اکنون از پناهگاه، حمایت مالی، سیاسی و دیپلماتیک اراذل و اوباش تحت رهبری اردوغان در آنکارا خوش میگذرانند.

در نوامبر ٢٠١٨ رئیس جمهور ترکیە روحانی مصری، یوسف قرضاوی را کە حملات انتحاری و شورش های مسلاحانە را تبلیغ میکرد، برای رهبری مجمع اتحادیە بین المللی محققان مسلمان بە ترکیە برد. قرضاوی نە تنها اردوغان را بە عنوان رهبر تمام مسلمانان دنیا تایید کرد، بلکە بە دشمنی با کشورهای عربی پرداخت کە از سیاست های اردوغان در منطقە نگران بودند. بعنوان نمونە در جلسە رهبران اخوان المسلمین، قرضاوی از عربستان بعنوان یک قدرت شیطانی نام برد کە اعمالش مطابق اسلام نیست. قرضاوی بە اعضای اتحادیە بین المللی محققان مسلمان کە توسط عربستان، امارات، بحرین و مصر یک گروە تروریستی شناختە میشود، گفت "همە ما این را میدانیم کە عربستان اگرچە یک نام و سیاست اسلامی را یدک میکشد، اما این بدان معنا نیست کە بە اسلام پایبند است.

کشورهای خلیج و متحدانشان برای مقابلە با چشم اندازهای خطرناک اردوغان باید بیشتر تلاش کنند.

او از ترکیە بعنوان رهبر ملتهای مسلمان تمجید کرد و برایش دعا خواند. او بە ترکیە بالید کە چگونە در مدت بسیار کمی تحت رهبری اردوغان پیشرفت کردە است و گفت باید ایدوئولوژی جهادی در سیستم آموزشی کشورهای مسلمان گنجاندە شود.

قرضاوی و همکارانش با حمایت اردوغان، مدارس و سازمانهایی را تاسیس کردند کە هدف آنها پرورش کسانی بود کە از سیاست ها و چشم اندازهای اردوغان پشتیبانی کنند. همزمان شبکەایی موازی با اخوان المسلمین در کشورهای مسلمان شروع بە تبلیغ سیاست های اردوغان و یارگیری برای کسی شدند کە تنها در سە سال گذشە ١٠ هزار زن و یک هزار کودک زیر ٦ سال را زندانی کردە است.

اردوغان در کارزارهای انتخاباتی در اسفند ماە بە عربستان برای آنچە او میگفت سکوت در مقابل سیاست های غرب حملە کرد و گفت تنها ترکیە تحت رهبری او شجاعت دارد کە بە نام مسلمانان دنیا حرف بزند. او خود را خلیفە مسلمانان نشان داد و روحانیان تندرو را برای شرعیت بخشیدن بە سیاستهایش جذب میکند. او حتی ادعا کرد کە تمام رهبران کشورهای مسلمان در در قبال حملات تروریستی نیوزیلند سکوت کردە بودند. او گفت کە عربستان برای بقای خود در قدرت در حال بذل و بخشش در سراسر جهان است.  او از رژیم فاسد و ظالم خود بعنوان تنها دولتی نام برد کە با صلیبیها مقابلە میکند.

در غیاب یک رسانە قدرتمند برای مقابلە با اردوغان و سیاستهایش کە متاسفانە روز بە روز در حال نفوذ بیشتر در کشورهای مسلمان است و با اشارە بە اینکە بسیاری از روزنامە نگاران در ترکیە سر از زندان در آوردەاند و اردوغان بە سرکوبگر آزادی بیان تبدیل شدە است، باید گفت تنها گزینە باقیماندە برای مقابلە با اردوغان و سیاستهای خطرناکش هماهنگی و اتحاد میان رسانە های ترک خارج از ترکیە است. نشانە های خوبی بە چشـم میخورد اما متاسفانە نفاق میان گروههای اپوزوسیون خارج اجازە یک اقدام هماهنگ علیە اردوغان را نمیدهد. اردوغان استادانە میان گروههای اپوزسیون خارج تفرقە می اندازد و گروههای منتقد نیز معمولا در دام تاکتیکهای اردوغان می افتند. 

اگرچە روزنامەنگاران خارج برای تاسیس یک رسانە مبتنی بر صداقت و حقیقت با چالشهای مالی و لوجستیکی مواجە هستند، اما آنها تنها امید برای حمل مشعل آزادی مقابل دیکتاتوری اردوغان هستند.

مخالفان هر روز جوامع مدنی بیشتری را برای مقابلە با اردوغان تاسیس میکنند و بسیار مایە خوشحالیست کە این جوامع دامنە گستردەایی از اقشار جامعە را در بر گرفتە است، از پزشک و وکیل گرفتە تا رئیس پلیس و معلم.

بە عقیدە من در این مقطع زمانی، شورای همکاری کشورهای خلیج باید مواضع خود نسبت بە رقبای اردوغان از جملە گولن را تغییر دهند.  گولن یک جنبش مدنی است کە مخالف سر سخت فساد گستردە و حمایت های اردوغان از گروههای جهادی است. این گروە توسط فتح اللە گولن در در آمریکا مستقر است رهبری میشود. گولن یک محقق مسلمان ترکیەایی است میتواند در خنثی سازی سیاستهای توهین آمیز اردوغان برای مسلمانان بسیار موثر باشد.

بهرە برداری از موضوع فلسطین بە نفع خود و همکاری با آخوندهای جمهوری اسلامی بە لکە ننگی برای اردوغان و سیاستهایش تبدیل شدە است.  دلیل اصلی اینکە گولن پی در پی مورد هجوم اردوغان قرار می گیرد اینست کە او یک شخصیت بسیار موثر در بە چالش کشیدن چشم اندازهای اردوغان و تبدیل شدن ترکیە بە یک رژیم آخوندی دیگر است.

کشورهای خلیج و متحدانشان برای مقابلە با چشم اندازهای خطرناک اردوغان باید بیشتر تلاش کنند.

برای نمونە در پنجمین دیدار شورای همکاری کشورهای خلیج با ترکیە در سطح وزاری خارجە جملەایی بە بیانیە پایانی اضافە شد کە عربستان بعنوان رئیس دورەایی این دیدار در قبال آن بسیار محتاطانە عمل کرد. این دیدار زمانی شکل گرفت کە شورای همکاری کشورهای خلیج با وجود اختلافات بسیار هنوز بە همکاری ترکیە امیدوار بود. در این دیدار وزرای خارجە کشورهای عضو کودتای ٢٤ تیر ١٣٩٥ ترکیە را محکوم کردند کە تا اینجای کار بسیار طبیعی بود. همە طرفهای سیاسی این کودتا را محکوم کردند، حتی گولن نیز ضمن محکوم کردن این کودتا خواستار تشكیل کمیتەایی بین المللی برای بررسی این کودتا شد کە اردوغان با آن مخالفت کرد. اما با اسرار مولود چاوش اغلو این جملە نیز بە بیانیە اضافە شد کە جنبش گولن در این کودتا دست داشتە است و این جنبش یک گروە تروریستی است.

باید اضافە کرد کە شواهد بسیار زیادی وجود دارد کە این کودتا با هدف سرکوب مخالفان، ارسال نیرو بە سوریە و همچنین تغییر سیستم ترکیە از پارلمانی بە ریاست جمهوری توسط اردوغان طراحی شدە است. پس از کودتا، اردوغان تمام فرماندهان ارتش کە بە ناتو نزدیک بودند را بە بهانە دست داشتن در کودتا دستگیر کرد و افراد مذهبی و ملی گرا را جایگزین آنها کرد. طبق شواهد حتی هواپیمایی کە اردوغان ادعا میکند کە پارلمان را بمباران کردە بود حتی بە پرواز در نیامدە بود و حتی خلبانش در آن زمان در مرکز هوایی آکنجلر بودە است. پس از کودتا، نیمی از ارتش پاکسازی شد، ٣٠ درصد از قضات و دادستانهای ترکیە اخراج و طبق آمارها بیش از نیم میلیون نفر از طرفداران گولن دستگیر شدند.

کشورهای خلیج و متحدانشان برای مقابلە با چشم اندازهای خطرناک اردوغان باید بیشتر تلاش کنند.

با وجود اسرار و فشار بسیار زیاد اردوغان برای استرداد فتح اللە گولن آمریکا با تاکنون از این موضوع تفرە رفتە است. حتی اردوغان برای فشار بر آمریکا یک کشیش آمریکایی و چند تن از دیپلماتهای آمریکا در ترکیە را دستگیر کرد.  پس از درخواستهای مکرر، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد کە خواستە ترکیە با قوانین استرداد آمریکا مطابقت ندارد و این موضوع دیگر قابل بررسی نیست. 

همە میدانند کە جنبش گولن هیچگاە تروریستی نبودە و نیست. هیچ مدرکی مبنی بر این ادعا وجود ندارد. سوابق ٧٧ سالە گولن نشان میدهد کە او همیشە مخالف خشونت بودە است. البتە این روش و سیاست اردوغان است کە بە تمام مخالفان و منتقدانش انگ تروریست بودن میزند. اردوغان حتی در انتخابات پیشین ترکیە تمام رهبران مخالف را تروریست خواند و نیمی از مردم را کە بە او رای ندادە بودند را تبعیت از تروریستها متهم کرد. رئیس پیشین حزب دمکراتیک خلقها صلاح الدین دمیرتاش نیز کە ٦ میلیون رای آورد از طرف اردوغان بە تروریست بودن متهم شد.

کشورهای خلیج و متحدانشان برای مقابلە با چشم اندازهای خطرناک اردوغان باید بیشتر تلاش کنند.

موضوع دیگر کە بسیار نگران کنندە است اینست کە بسیاری از پستهای حساس دولتی همانند سازمان امنیت ملی توسط کسانی ادارە میشود کە بسیار بە جمهوری اسلامی نزدیک هستند کە برای کشورهای خلیج بسیار خطرناک است. در حقیقت این یکی از موارد مورد اختلاف میان گولن و اردوغان بود. گولن در گذشتە بارها نسبت بەخطر جمهوری اسلامی برای ترکیە و منطقە هشدار دادە بود. از طرف دیگر نیز اردوغان تحریم های آمریکا علیە جمهوری اسلامی را دور میزند و بە آخوندها کمک میکند. کشورهای عضو شورای خلیج باید بسیار شدیدتر با اردوغان مقابلە کنند. نە تنها مقابلە با چشم اندازهای او، بلکە باید او را از مشروعیتهای سیاسی، شرعی و دیپلماتیک محروم کنند. 

*نامبردە همکار شبکە رسانەی آواتودی است