رفتن به محتوای اصلی

محبوب ترین شخصیت سال

posted onMarch 18, 2019
noدیدگاه

 

دوستان گرامی !
در این نظرسنجی تلاش شدە از هر قشری در جامعە یک نفر انتخاب شود. این بە مفهوم مقایسە این افراد با یکدیگر نیست و هر فردی در جایگاه خود دارای وزن و محبوبیت ویژەای است. اسامی بە ترتیب الفبا نوشتە شدە است.